Følgeskabsgrundlag

Kerneopgaven: Hvad er vi her for

Kerneopgaven for hele koncernområdet Sundhed og Omsorg i FMK er ”at borgerne har oplevelsen af et værdigt liv”. Formålet er at sikre de nødvendige rammer og tilgange, så borgerne kan leve et selvvalgt liv på egne præmisser, som borgerne og deres relationer oplever som værdigt. For alle ansatte – med pædagogiske, administrative eller tekniske opgaver – er kerneopgaven den samme. Men vi leverer forskellige kerneydelser til løsning af den fælles opgave.

Viftens centrale værdi er ligeværdighed. Det betyder, at vi møder alle – borger, pårørende, kollega eller ekstern samarbejdspartner – med samme grad af respekt, nærvær og værdighed.

I praksis betyder det fx, at vi:

 • at vi for hver enkelt borger tilpasser støtte/omsorg og de rehabiliterende indsatser, så borgeren på så højt niveau som muligt oplever at mestre sit eget liv
 • aldrig tager for givet, at vi kender borgerens ønsker, behov og hele situation, men tvært imod altid går respektfuldt undersøgende til værks
 • viser respekt for borgerens integritet ved fx altid at banke på; ikke at tale om, men til borgeren, når denne er til stede; altid at omtale borgeren respektfuldt, også når denne ikke er til stede
 • inddrager borgeren hvor det er muligt i alle forhold, der vedrører denne
 • sætter de nødvendige rammer inden for hvilke borgeren kan udfolde og udvikle sig mentalt, fysisk og socialt; dvs. at vi understøtter ethvert tiltag, der gør at borgeren kan gøre ting selv
 • samarbejder med borgerens pårørende og andre nære relationer som borgerens advokat
 • hjælper hinanden til at styrke og i hverdagen fastholde en praktisk forståelse for kerneopgaven til gavn for borgerne

Følgeskabsgrundlag: Vi spiller hinanden gode

På baggrund af arbejdet med anerkendende følgeskab har MED-udvalget besluttet, at der udarbejdes et følgeskabsgrundlag. Følgeskabsgrundlaget bliver sammen med definitionen af kerneopgaven en del af funktionsbeskrivelserne for alle ansatte i Viften.

Da følgeskab i denne sammenhæng er en relation til og forpligtelse over for kerneopgaven, og ikke en relation mellem ledere og medarbejdere, er følgeskabsgrundlag og kerneopgave fælles for alle. På den måde er vi alle kolleger.

Følgeskabsgrundlaget beskriver de krav og forventninger, der er til alles tilgang og adfærd på arbejdspladsen. Enhver er forpligtet på at leve op til disse krav og forventninger på relevant og hensigtsmæssig vis på tværs af forskellige situationer. 

1.       Kollegialt følgeskab: Når vi spiller kollegerne gode

På daglig basis er det kollegiale samarbejde afgørende for, at vi samlet set lykkes med vor fælles kerneopgave. Det kollegiale samarbejde skal fungere, og hvis man støder på udfordringer i samarbejdet, skal man håndtere disse hurtigt og hensigtsmæssigt. For at udvikle og bevare det gode kollegiale samarbejde gælder følgende krav og forventninger for enhver ansat i Viften:

1.1   Når man er ansat i Viften, er man kompetent, engageret og fuld af relevante erfaringer og ideer ift. samarbejdet om den fælles kerneopgave. Derfor tænker vi anerkendende og respektfuldt om hinanden. Dette gælder uden undtagelse. Hvis man er i tvivl om en kollegas hensigt, kompetence, engagement eller måde at løse en konkret opgave på, er man forpligtet til at undersøge det på anerkendende vis. Man har ikke lov til at konkludere, at den anden ikke har gode hensigter, er kompetent eller engageret.

1.2    Vi er hinandens forudsætninger for at lykkes. For at vise sig kompetent har enhver brug for relevante invitationer til samarbejde, spørgsmål til ideer og synlig interesse for input. Man lykkes bedst i et positivt miljø, hvor vi aktivt bringer hinandens kompetencer, erfaringer og ideer på banen – ingen lykkes i et tomrum. Vi er derfor alle forpligtet på at spille hinanden på banen og ikke lade nogen sidde på bænken.

1.3    Vi er forpligtet på at tale respektfuldt og anerkendende om enhver kollega, også når denne ikke er til stede.

I praksis betyder det fx, at vi:

 • bidrager til opgavefokuseret kommunikation
 • bidrager til den fælles faglige og personlige læring og udvikling, bl.a. respektfuldt udnytter de muligheder for fælles læring, der opstår i forbindelse med (personlige) konflikter
 • respekterer en kollegas måde at løse et problem på og ikke undergraver praksis ved blot at ændre denne på eget initiativ, ligesom vi også er tro mod fælles beslutninger i team eller personalegruppe og ikke ændrer noget uden at konsultere fællesskabet, undtagen i akutte situationer
 •  videndeler og hjælper hinanden på tværs af faggrupper og afdelinger
 • deltager i tværgående arbejde og plejer arbejdsrelationer på tværs

  

2.       Ledelsesmæssigt følgeskab: Når vi spiller leder-medarbejderrelationen god

For at vi i Viften kan lykkes med vor fælles kerneopgave, skal samarbejdet mellem ledere og medarbejdere også fungere. Dette samarbejde fylder ikke altid meget på daglig basis, men alligevel skal det tænkes med i den daglige kommunikation og adfærd. Den gode relation mellem ledere og medarbejdere styrkes af gensidigt respektfuld tiltale og omtale, også når den anden part ikke er til stede.

Både ledere og medarbejdere er ansat for at bidrage til kerneopgaven. Bidragene kan se forskellige ud, og disse forskelle skal vi håndtere som supplementer i samarbejdet. Vi kan kun lykkes med kerneopgaven, når vi aktivt spiller sammen i leder-medarbejderrelationen.

2.1  Når man er ansat som leder i Viften, er man kompetent og engageret og en vigtig samarbejdspartner. Ledere i Viften tænker, handler og taler med udgangspunkt i og af hensyn til vor fælles kerneopgave, og det er dette fokus og engagement, der skal forstås og anerkendes. Er man som medarbejder i tvivl om lederens hensigter ift. kerneopgaven, er man forpligtet til at undersøge det på anerkendende vis. Man har derimod ikke lov til at konkludere, at lederen ikke fokuserer på kerneopgaven eller handler ud fra egne interesser.

2.2    Lederes gode ledelse afhænger i meget høj grad af medarbejdernes gode følgeskab. Ledere kan ikke vise sig kompetente uden følgeskab. Hvis man som medarbejder ønsker mere eller anderledes ledelse, må man derfor muliggøre dette via sit eget følgeskab. Det kan man gøre på mange måder, fx via anerkendende spørgsmål, anerkendende lytning, osv.

2.3    Man er forpligtet på at tale respektfuldt og anerkendende om enhver leder uanset situation og forhistorie.

2.4   Som det også fremgår af 1.1-1.3 er en leder ansat i Viften forpligtet til at bringe alles kompetencer i spil ift. kerneopgaven. Dette indebærer særlig, anerkendende opmærksomhed på medarbejdernes input jf. 2.2.

I praksis betyder det fx, at vi:

 • medskaber og deltager i konstruktiv dialog med fokus på relevante forbedringer og læring
 • medvirker til den fortsatte udvikling af området ved at stille vores faglige viden til rådighed
 • sørger for synlighed og åbenhed, så sammenhængen mellem ledelsesbeslutninger og kerneopgave er tydelig
 • respekterer kommandovejene i organisationen, er opmærksomme på, hvem vi refererer til og overholder spillereglerne herom
 • er loyale overfor politiske og ledelsesmæssige beslutninger, samt beslutninger truffet i MED-systemet

 3.       Organisatorisk følgeskab: Når vi spiller organisationen god

Viften er del af en politisk ledet organisation. Når man er ansat i Viften, skal man være opmærksom på det organisatoriske bagland. Dvs. at man har viden om selve Viften og de forskellige enheder og aktører heri. Derudover skal man også være bevidst om de eksterne samarbejdspartnere omkring kerneopgaven, fx sagsbehandlere og andre i Sundhed og Omsorg.

Vores fælles kerneopgave er krævende og kompleks. Det er derfor nødvendigt, at vi alle arbejder ud fra en forståelse af at være del af en større helhed og spiller sammen som et større arbejdsfællesskab.

I samarbejdet med interne og eksterne aktører har vi som ansatte i Viften en professionel forpligtelse til at udvikle og bevare gode relationer. Vi skal kunne samarbejde med alle. Det kræver en anerkendende og undersøgende tilgang, hvor vi holder fast i følgende tanker og handlinger:

3.1   Enhver intern og ekstern aktør er engageret i kerneopgaven og har relevante kompetencer ift. denne. Hvis vi oplever, at de har andre interesser end os, må vi genfokusere samarbejdet omkring det fælles i kerneopgaven: Det, som vi skal udrette sammen i netop denne professionelle relation.

3.2    Samarbejdet kræver, at vi aktivt bringer vores egne kompetencer i spil, samt at vi aktivt inviterer øvrige aktørers kompetencer i spil. Vi stiller anerkendende spørgsmål til den andens erfaringer, gode ideer og relevante vurderinger og samarbejder aktivt om at skabe en fælles vej.

3.3    Vi er forpligtet på at tale respektfuldt og anerkendende om enhver intern og ekstern aktør uanset situation og forhistorie.

I praksis betyder det fx, at vi:

 • gør det, der skaber værdi for borgeren
 • er ansvarlige for at opsøge relevant viden
 • skaber resultater gennem tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • arbejder inden for de gældende rammer og vilkår, så som lovgivning, økonomi, kompetencer og retningslinjer
 • er loyale overfor politiske og ledelsesmæssige beslutninger, samt beslutninger truffet i MED-systemet
 • påtager os ansvar for at medvirke til udmøntningen af strategiske beslutninger
 • er bekendt med Viftens personalehåndbog og orienterer os på Vores FMK

 4.       Eget følgeskab: Når vi spiller os selv på banen

Når man er ansat i Viften, skal man være på banen – ikke sidde på bænken. Selve ansættelsen er invitationen til at komme ind på banen og spille med. Invitationen er givet en gang for alle, og som ansat har man sagt ja. Vi får løn for vores konstruktive og relevante bidrag til den fælles kerneopgave på daglig basis. Det kræver, at man møder sig selv med professionelle krav og høje forventninger og altid gør sig umage og er parat til at lære mere. Det personlige ansvar er det væsentligste, og det gælder hele vejen rundt; fagligt, socialt, mht. trivsel, motivation, osv.

4.1    Vi skal altid huske, at kerneopgaven er formålet med organisationen og alle prioriteringer. Vi må aldrig sætte os selv over kerneopgaven. Hver dag bidrager vi aktivt til, at vi selv og alle andre fungerer godt som bidragydere til kerneopgaven, og vi skaber således gode dage hver dag. Når vi møder på arbejde, er vi fokuserede på arbejdet, og vi husker på, at kerneopgaven er grundlaget for vores egen ansættelse.

4.2    Vi er mere optagede af at tænke over og tale om, hvad vi kan gøre for kerneopgaven, end af hvad vi har krav på at modtage. Vores engagement i kerneopgaven og vores relevante kompetencer, erfaringer og ideer til håndtering af kerneopgaven er altid i fokus, og vi koncentrerer os om at bruge ressourcerne på nyttig vis ift. kerneopgaven. Vi holder os ajour med, hvordan vi bedst kan bidrage til den løbende kerneopgavehåndtering, og vi respekterer, at kerneopgaven kan stille nye og anderledes krav til vores bidrag end tidligere.

4.3   Vi anerkender og respekterer os selv som professionelle og kompetente bidragydere. Vi er hver især den rette til vores job, og vi er ansat, fordi vi vil, kan og gør det allerbedste for kerneopgavens løsning.

I praksis betyder det fx, at vi:

 • vælger Viften og kerneopgaven til på daglig basis
 • tager ansvar for egen læring og nødvendige kompetenceudvikling i forhold til arbejdets udførelse
 • bidrager til alles trivsel, herunder vores egen
 • fastholder vores engagement og motivation i kerneopgaven
 • nøje overvejer tid, sted og form for al kommunikation og adfærd og prioriterer heri ud fra hensyn til kerneopgaven
 • revurderer vores ansættelse, hvis vi ikke længere kan se os selv i kerneopgave

Her er en printvenlig udgave af følgeskabsgrundlaget.