Servicedeklaration Lindehuset

Beskrivelse af tilbuddet:

Lindehuset er beliggende centralt i Ringe by. Den centrale beliggenhed giver mulighed for, at beboerne kan færdes i et overskueligt bymiljø. En yderligere fordel er de gode tog- og busforbindelser.

Der er to boligtyper i Lindehuset. Henholdsvis otte toværelses lejligheder med tekøkken i stueetagen i en bygning i forlængelse af hovedbygningen og fire værelser på førstesalen, som deler et fælles køkken og opholdsrum. Alle boliger har eget bad og toilet.

I stueetagen er der desuden et fælles opholdsrum med adgang til en terrasse, ligesom der også er et fælles vaskeri.

Ved indflytning i Lindehuset sørger beboerne selv for inventar samt indretning af lejligheden, eventuelt i samarbejde med personale og pårørende. Har en beboer brug for hjælpemidler, søges disse individuelt.

Organisatorisk er Lindehuset en del af Viften Bo- og Aktivitetstilbud, Midtfyn.

Tilbuddets juridiske ramme:

Lindehuset er et botilbud efter Servicelovens § 108 til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Støtte ydes efter §§ 83 og 85.

Målgruppe:

I Lindehuset bor der 12 beboere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, som har brug for at bo i beskyttet bomiljø med en sovende nattevagt. Alle beboerne er mobile, evt. bruger nogle rollator eller andre hjælpemidler. Alle beboerne har et verbalt sprog, omend i varierende grad. Der er stor diversitet blandt beboerne, fælles er dog, at alle har brug for støtte til sociale relationer. Nogle beboere udviser til tider en adfærd, der kan opleves som grænseoverskridende, hvorfor dette område har særligt fokus.

Beboerne får udbetalt pension, og de frekventerer forskellige dagtilbud i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Formål med tilbuddet:

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er Serviceloven (Lov om Social Service).

Der arbejdes med at udvikle beboerne gennem praktisk læring og ved at styrke deres selvstændighed og give dem mulighed for at træffe relevante valg i forhold til deres dagligdag, ligesom der også er fokus på udviklingen af sociale færdigheder.

Målsætningen for Lindehuset er at skabe et miljø med trygge og forudsigelige rammer, hvor udvikling og livskvalitet er vigtige pejlemærker.

Lindehusets overordnede værdi er ligeværdighed. Sigtet er at have en ligeværdig tilgang til hinanden uanset, om man er borger eller ansat.

Som Søren Kierkegaard kunne have sagt det: Hvert enkelt menneske er unikt og har krav på ligeværdighed – uanset status eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed. Ligeværdighed er ikke det samme som lighed. Ligeværdighed betyder, at vi viser alle, vi møder, samme grad af respekt, nærvær og værdighed; hvorimod lighed betyder, at alle skal være lige, og det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre, når vi er unikke.

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi i Lindehuset til enhver tid arbejde for at skabe de bedst mulige livsbetingelser, således at den enkelte beboer opnår den højest mulige livskvalitet, ligesom vi også har fokus på, at Lindehuset skal være et sted, hvor der er trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen.

Personale:

Personalegruppen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn og erfaring. Det er personalets opgave at yde støtte og omsorg med udgangspunkt i den enkelte beboers behov.

Til dette er ansat en forstander (fælles for hele organisationen), ti pædagoger med et varierende timetal, en køkkenassistent og 2 fleksjobansatte.

Yderligere modtager Lindehuset administrativt assistance fra et fælles sekretariat for hele organisationen, og der er studerende fra pædagoguddannelsen.

Der er som udgangspunkt en daglig personaledækning, hvor der er to pædagoger om morgenen, en pædagog eftermiddag/aften og en rådighedsvagt, som møder ind om eftermiddagen, og så senere fortsætter som sovende rådighedsvagt fra kl. 23.00 til 07.00 (hverdage) og kl. 24.00-08.00 (weekender og ferier). Den sovende rådighedsvagt kan tilkaldes af beboerne efter behov.

Køkkenassistenten varetager madlavningen i hverdagene, i weekenderne laver personalet og beboerne maden i fællesskab.

Styrken ved et botilbud i Lindehuset:

Botilbuddet Lindehuset er kendetegnet ved, at borgergruppen rummer en stor mangfoldighed, og dermed varierer støttebehovet naturligvis også fra borger til borger. Trods den store diversitet i borgergruppen har de alle det til fælles, at de lever med store sociale udfordringer, hvorfor tilbuddet kan arbejde særdeles fokuseret på lige netop dette område.

Fælles for alle borgere er også, at de ikke selvstændigt mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og – på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb.

Den specifikke ydelse for den enkelte beboer:

Den individuelle støtte til den enkelte beboer udmåles i samarbejde med den visiterende myndighed, og der tages udgangspunkt i den udarbejdede § 141 handleplan. På baggrund af denne udarbejdes der i Lindehuset en pædagogisk handleplan, hvor beboeren inddrages så vidt det er muligt. Der er udarbejdet et spørgeskema, som bruges til et interview af beboeren, inden der laves udkast til den pædagogiske handleplan. 

Omsorg og/eller støtte til udvikling/vedligehold, gives inden for disse områder:

 • Praktiske opgaver i hjemmet 
 • Egenomsorg
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Samfundsliv

Ved visitation til Lindehuset vil beboeren blive indplaceret i en af de følgende støttekategorier: Moderat støttebehov, stort/omfattende støttebehov eller et fuldstændigt støttebehov. Støtteniveauet i de tre grupperinger er jævnt stigende, således at beboere med et moderat støttebehov modtager et mindre antal timer til støtte, beboere med et stort og omfattende støttebehov et øget timeantal, og endelig for beboere med et fuldstændigt støttebehov vil antallet af timer være væsentligt øget. For mere udførlig information henvises der til Lindehusets ydelsesbeskrivelse.

Hverdagen og traditioner:

Alle beboerne har på skift små daglige opgaver i forhold til fællesskabet. Det kan være borddækning, opvask, let rengøring og madlavning.

Alle beboere har en ugentlig hjemmedag. Det kan være en hel dag eller halv dag efter behov. På hjemmedagen ordnes forskellige opgaver altid sammen med personalet. Det kan være rengøring af egen lejlighed, tøjvask, bankbesøg og betaling af regninger, indkøb af tøj, planlægning af fritiden, ferie og hjemmebesøg.

Der holdes individuelle og fælles fødselsdage i huset.

Af traditioner i Lindehuset kan nævnes:

 • Sommerfest for beboere, pårørende og personale.
 • Juleklip for pårørende hvor huset pyntes.
 • Julefest for beboere og personale. 

Beboer/pårørendeindflydelse:

Der arbejdes med med- og selvbestemmelse i forhold til det private liv og det sociale liv i og uden for huset.

Der afholdes ugentlige beboermøder. Her planlægges fælles ture og arrangementer i og uden for huset samt tages beslutning om væsentlige ting, som vedrører fællesskabet i huset.

Beboernes fritidsaktiviteter planlægges ud fra den enkeltes ønsker og interesser.

Kontaktpersonerne står til rådighed med støtte og vejledning omkring de mange tilbud, der er mulighed for at vælge mellem som f.eks.:

 • Svømning
 • Klub
 • Cafe Tryk
 • Kreativ hobby
 • Gymnastik
 • Husflid
 • Undervisning i brug af PC
 • Dans og musik

Tilsyn:

Faaborg-Midtfyn er tilsynskommune for Region Syddanmark jf. det nye socialtilsyn, hvorfor kommunen varetager tilsyn på alle de sociale tilbud, som drives efter Lov om Social Service i denne region og efter den udarbejdede kvalitetsstandard på området.

I organiseringen af det nye socialtilsyn er det besluttet, at en tilsynskommune ikke varetager tilsynet med egne tilbud, hvorfor Silkeborg Kommune som anden tilsynskommune i Region Midtjylland varetager tilsynet med Faaborg-Midtfyn Kommunes egne tilbud.

Praktiske oplysninger:

I henhold til § 97 i Lov om Social Service har den enkelte beboer mulighed for at søge individuel ledsagelse til aktiviteter. For at modtage ledsagelse skal beboeren selv kunne efterspørge ledsagelse, og beboeren skal kunne deltage i aktiviteten uden pædagogisk bistand.

Ansøgning om ledsagelse udfyldes af den enkelte beboer sammen med personale fra botilbuddet.

Afgørelse om tilkendelse af ledsagelse træffes af beboerens handlekommune som også er den, der ansætter en evt. ledsager.

Personalet er behjælpeligt med planlægning af ferie. Udgifter til ferieture afholdes af beboeren.

Beboerbetaling:

Alle beboere i Lindehuset er pensionister og modtager pension.

Personalet er behjælpelig med administration af pensionen efter gældende regler. Ligeledes kan der laves individuelle aftaler om f.eks. udbetaling af lommepenge.

Der betales til hhv. husleje og el/varme. Derudover betales der til kost, engangsartikler, aktiviteter og vask. Beboerne driver i fællesskab en bus, som der også betales til.

Hvis beboerne har behov for rengøring ud over det, der tilbydes jf. gældende kvalitetsstandard, køber de denne hjælp ved et privat firma.

Henvisning og visitation:

Efter aftale er man velkommen til at kontakte og evt. besøge Lindehuset for yderligere information.

Henvisning og visitation varetages af Faaborg-Midtfyn Kommunes Fagsekretariat Handicap og Sundhed.

Adresse:

Lindehuset

Rolighedsvej 3

5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 76

E-mail: lindehuset-vp@faaborgmidtfyn.dk

Hjemmeside: http://viften.fmk.dk/afdelinger/lindehuset/

Forstander (konstitueret): Birgit Søgren Nielsen

E-mail: bisni@faaborgmidtfyn.dk