Servicedeklaration Palleshave

Beskrivelse af tilbuddet:

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er beliggende på en ca. fem tdr. land stor grund i landlige omgivelser.

Hovedbygningen bruges af administrativt personale og servicepersonale. Der er bl.a. et køkken, hvorfra der laves mad til beboerne. Den rummer endvidere en lejlighed.

Hovedbygningen er bygget sammen med beboernes hjem, som består af 19 toværelses lejligheder på 67 m2 med eget bad, toilet og tekøkken. Derudover er der fællesarealer, som består af flere køkken/alrum med hhv. spiseplads og sofagrupper, samt et fælles vaskeri. Der er en skærmet enhed, hvor der bor fire beboere.

Derudover er der to tilbud i en nybygget enhed (2019) i forlængelse af boenheden, samt to tilbud i det gamle daghjem.

På grunden er der en grillhytte, en multibane, en sansesti og diverse andre aktivitetsmuligheder.

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er en del af organisationen Viften Bo- og Aktivitetstilbud Midtfyn.

Tilbuddets juridiske ramme:

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er et bo- og aktivitetstilbud til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne iht. Serviceloven. Det er et tilbud med boliger efter Almenboliglovens § 105 stk. 2, hvor støtte gives efter § 83 og § 85. Boligen i hovedbygningen, boligerne i det tidligere daghjem og boligerne i den nybyggede enhed er efter Servicelovens § 108. Dagtilbud efter Servicelovens § 104.

Beboergruppe/målgruppe:

Beboerne er fortrinsvis yngre personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, som har brug for at bo i et beskyttet bomiljø med en vågen nattevagt. Alle er mobile, dog er der mulighed for anvendelse af rollator eller andre personlige hjælpemidler. En del beboere har et verbalt sprog, og andre gør brug af alternativ kommunikation i form af tegn-til-tale, kropsprog, mimik m.m. Nogle udviser til tider en adfærd, som kan opleves som grænseoverskridende.

Størstedelen af de visiterede beboere er desuden tilknyttet det interne aktivitetscenter (SL § 104). Dette giver en god mulighed for tæt samarbejde mellem dag- og botilbud. Endvidere er der andre eksterne brugere tilknyttet aktivitetscentret. Det har den gevinst, at det kan lempe overgangen til et botilbud på Palleshave, hvis der bliver behov for det. I givet fald laves der særlige aftaler herom med dagtilbuddet i visitationsprocessen.

Formål med tilbuddet:

Udgangspunktet for den pædagogiske indsats er Serviceloven.

På Palleshave arbejder vi med at udvikle beboerne gennem praktisk læring og ved at styrke deres selvstændighed og give dem mulighed for at træffe relevante valg i forhold til deres dagligdag, ligesom der også er fokus på udviklingen af sociale færdigheder.

På baggrund af beboernes udviklingsniveau arbejder vi ud fra en nøje tilrettelagt struktur i hverdagen, hvilket giver en stor grad af forudsigelighed. I den forbindelse prioriterer vi at opdele beboerne i små grupper, så vidt dette er muligt.

Palleshave Bo- og Aktivitetscenters overordnede værdi er ligeværdighed. Sigtet er at have en ligeværdig tilgang til hinanden uanset om man er ansat, bor eller er i dagbeskæftigelse på Palleshave.

Som Søren Kierkegaard kunne have sagt det: Hvert enkelt menneske er unikt og har derfor krav på ligeværdighed – uanset status eller magtposition. Men det er samtidigt vigtigt at pointere, at der ikke er tale om simpel lighed. Ligeværdighed er ikke det samme som lighed. Ligeværdighed betyder, at vi viser alle, vi møder, samme grad af respekt, nærvær og værdighed; hvorimod lighed betyder, at alle skal være lige, og det kan jo i sagens natur ikke lade sig gøre, når vi er unikke.

Med udgangspunkt i ovenstående vil vi på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter til enhver tid arbejde for at skabe de bedst mulige livsbetingelser, således at den enkelte beboer opnår den højest mulige livskvalitet. Vi har også fokus på, at Palleshave Bo- og Aktivitetscenter skal være et sted, hvor der er trivsel og arbejdsglæde i medarbejdergruppen.

Personale:

Personalegruppen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn og erfaring.

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter er praktiksted for studerende fra Fyns Pædagog Seminarium og elever fra PAU-uddannelsen.

Ledelsen består af en forstander for hele Viften, en afdelingsleder for aktivitetstilbuddet, en afdelingsleder for den ene del af døgntilbuddet og en leder af administrationen, som er fælles med resten af Viften. Det tilstræbes at der er syv personaler i botilbuddet om morgenen/formiddagen og otte om eftermiddagen/aftenen En af disse er fast tilknyttet en enkelt beboer. Der er et nattevagtsteam bestående af tre nattevagter. Der er en vågen nattevagt på arbejde ad gangen.

Yderligere kan det oplyses, at personalegruppen dækker flere specialiserede kompetenceområder, eksempelvis er en medarbejder uddannet seksualvejleder. Vedkommendes funktion er at yde sparring til kollegerne samt råd og vejledning til de beboere, som efterspørger dette.

Styrken ved et botilbud på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter:

Botilbuddet Palleshave er kendetegnet ved, at beboergruppen indeholder en stor diversitet, hvorfor støttebehovet dermed også varierer fra beboer til beboer. Fælles for alle beboere er, at de ikke selvstændigt mestrer et liv i egen bolig og derfor har behov for at bo i et beskyttet miljø. Et miljø hvor en målrettet socialpædagogisk indsats vedligeholder og – på områder hvor det er muligt - sætter fokus på udvikling af borgerens ressourcer. I enkelte tilfælde kan der også være tale om en socialpædagogisk indsats, hvor en borger er inde i et regressivt forløb.

Den specifikke ydelse for den enkelte beboer:

Den individuelle støtte til den enkelte beboer udmåles i samarbejde med den visiterende myndighed, og der tages udgangspunkt i den udarbejdede § 141 handleplan. På baggrund af denne udarbejdes der på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter en pædagogisk handleplan, hvor beboeren inddrages i det omfang det er muligt.

Omsorg og/eller støtte til udvikling/vedligehold, gives inden for disse områder:

 • Praktiske opgaver i hjemmet
 • Egenomsorg
 • Socialt liv
 • Sundhed
 • Kommunikation
 • Mobilitet
 • Samfundsliv

Ved visitation til Palleshave Bo- og Aktivitetscenter vil beboeren blive indplaceret i en af de følgende støttekategorier: Moderat støttebehov, stort/omfattende støttebehov eller et fuldstændigt støttebehov. Støtteniveauet i de tre grupperinger er jævnt stigende, således at beboere med et moderat støttebehov modtager et mindre antal timer til støtte, beboere med et stort og omfattende støttebehov et øget timeantal, og endelig for beboere med et fuldstændigt støttebehov vil antallet af timer være væsentligt øget. For mere udførlig information henvises der til Palleshaves ydelsesbeskrivelse.

Tilsyn:

Faaborg-Midtfyn er tilsynskommune for Region Syddanmark jf. det nye socialtilsyn, hvorfor kommunen varetager tilsyn på alle de sociale tilbud som drives efter Lov om Social Service i denne region og efter den udarbejdede kvalitetsstandard på området.

I organiseringen af det nye socialtilsyn er det besluttet, at en tilsynskommune ikke varetager tilsynet med egne tilbud, hvorfor Silkeborg Kommune som anden tilsynskommune i Region Midt varetager tilsynet med Faaborg-Midtfyn Kommunes egne tilbud.

Handleplaner/andre planer:

For alle beboere i botilbuddet samt for brugerne, som er tilknyttet aktivitetscenteret, udarbejder vi funktionsbeskrivelser og handleplaner hvert andet år.

Derudover gennemgås retningslinjerne for beboerne i botilbuddet løbende. Retningslinjerne er en individuel, udførlig beskrivelse af dagsrytmen, hvor der eksempelvis står, hvordan beboeren godt kan lide at blive vækket om morgenen og meget andet.

Hverdagen/traditioner:

Hverdagen bliver tilrettelagt med størst mulig forudsigelighed og tryghed.

Den første mandag i december holdes der om aftenen julehygge med de pårørende. Sidste fredag i august er der sommerfest med mad, musik og deltagelse af de pårørende.

Med udgangspunkt i årstidernes skiften og beboernes ønsker er der løbende forskellige aktiviteter.

Beboer/pårørendeindflydelse

Beboerne har indflydelse på deres hverdag i det omfang det er muligt under hensyntagen til medbeboere og gældende lovgivning. De indretter selv deres lejligheder i samråd med pårørende og kontaktpersonen. Der er en forældreforening, som de pårørende kan være medlem af. Bestyrelsen holder møde med ledelsen ca. fire gange om året samt en generalforsamling.

Praktiske oplysninger:

Alle beboere i boenheden er tilkendt pension. De betaler husleje og et a conto bidrag til hhv. vand, varme og el til Bo-Fyn som er et almennyttigt boligselskab. Der er mulighed for at søge boligstøtte og varmetilskud hos kommunen. Derudover betales der til serviceydelser, kost, engangsartikler, aktiviteter og vask, samt til hhv. opsparing og drift af busser. Brændstof til busserne betales individuelt pr. kørt kilometer. De nævnte serviceydelser er obligatoriske med undtagelse af betalingen til bussen.  

Hvis beboerne har behov for rengøring ud over det, der tilbydes jf. gældende kvalitetsstandard, køber de denne hjælp ved et privat firma.

Henvisninger og visitation:

Henvisning og visitation varetages af Fagsekretariatet Handicap og Sundhed.

Aktivitetscenter:

Aktivitetscenteret er opført og indviet i foråret 2013. Det ligger i naturskønne og rolige omgivelser.

Arkitekturen, placeringen og materialevalget afspejler et ønske om at tage størst muligt hensyn til det omgivende miljø, ressourcer og bæredygtighed.

Det er indrettet efter principper, der tager udgangspunkt i et behov for både små enheder og fleksibilitet.

Aktivitetscenteret er kendetegnet ved en stor diversitet i gruppen af både interne og eksterne brugere.  I Aktivitetscenteret er der plads til ca. 25 brugere med variabel indskrivningsprocent. Typisk er 1/3 af brugerne eksterne.

Alle brugere er mobile, nogle kan kommunikere med et verbalt sprog, en stor del har brug for andre kommunikationsformer som f.eks. tegn til tale. Flere har psykiatriske tillægshandicaps og en adfærd, som til tider kan være grænseoverskridende.

I Aktivitetscenteret arbejdes der struktureret med at tilgodese den enkelte bruger i forhold til behov, mestring, interesser og sociale færdigheder.

Aktivitetscenteret har ikke nogen egentlig produktion, men bruger stedet til samvær og aktivitet.

Der er mulighed for at spise morgenmad og frokost i Aktivitetscenteret.

Aktivitetscenteret lægger vægt på et aktivt liv med mange udfoldelsesmuligheder som f.eks.:

 • Kreativt værksted
 • Undervisning med hovedvægt lagt på kommunikation, omverdensforståelse, begrebsforståelse og sociale spilleregler
 • Motorik og bevægelse
 • Musik og sang
 • Svømmehal med leg og bevægelse
 • Medie – herunder indføring i brug af smartboard, iPad og computer
 • Udeliv med bål, grill og kotahytte
 • Sanserum 
 • Crossbane med crossmaskiner
 • Tandemcykel
 • Udeværksted med lettere havearbejde, samle brænde, oprydning
 • Multibane med mulighed for en række forskellige spil og boldbane
 • Gynger og trampolin 

Aktivitetscenteret råder over to busser, som dagligt bruges til ture uden for Palleshave. Her har brugerne mulighed for at deltage i det omkringliggende samfunds aktiviteter som, besøg i zoo, naturoplevelser, cafebesøg, fisketur og kulturelle arrangementer af forskellig art.

Der tages i høj grad udgangspunkt i brugernes dagsform. Samvær og nærvær er en central del af arbejdet. Derfor kan individuelle hensyn betyde, at der sommetider afviges fra det planlagte, så dagen tilpasses den enkelte brugers behov optimalt.

Adresse:

Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

Hedebovej 48

5750 Ringe.

Telefon 72 53 06 86

http://viften.fmk.dk/afdelinger/palleshave/

Forstander (konstitueret): Birgit Søgren Nielsen

E-mail: bisni@faaborgmidtfyn.dk